Konkurs „Prawo i my” dla gimnazjum

 

DSC 2094

Konkurs „Prawo i my” dla gimnazjum
Cele konkursu:

1.Poszerzenie wiedzy uczniów na temat obowiązującego prawa dotyczącego nieletnich, którzy ukończyli lat 13 ale nie ukończyli lat 17.
2.Kreowanie pozytywnych wzorców zachowań i postawy asertywnej wobec patologii społecznej.
3.Zapobieganie agresji wśród młodzieży.
4.Promowanie umiejętności prawidłowego udzielania pomocy przedmedycznej i bezpiecznych zachowań w turystyce.
5.Kształtowanie postaw obywatelskich.
6.Zainteresowanie znaczeniem samorządności w życiu społeczności lokalnej.

Historia:
Program „Współpracujmy” funkcjonuje od 1997 roku. Powstał w wyniku nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy dyrektorami szkół podstawowych a przedstawicielami Straży Miejskiej Kraków Krowodrza.

W dzielnicy Krowodrza z inicjatywy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie i Straży Miejskiej podjęto wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Program w ocenie uczestników przyniósł pozytywne rezultaty, więc od początku roku 1999 rozszerzono go na następne szkoły. W tym samym roku program został włączony do funkcjonującego na poziomie miasta programu „Bezpieczny Kraków”

Wyżej wymienione cele strażnicy realizują w ramach zajęć prowadzonych na terenie szkół . Od 2001 roku Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadził badania w szkołach, które miały na celu ocenić jego funkcjonowanie. W tym czasie program został wprowadzony do gimnazjów. Sprawdzanie jego efektów odbywało się w formie dwuetapowego konkursu. Organizatorami byli Straż Miejska Miasta Krakowa wraz z Samorządowym Ośrodkiem Psychologiczno-Pedagogicznym, Komisariatem Policji Kraków Łobzów oraz Rada Dzielnicy V. Rok później odbył się pierwszy konkurs „Prawo i my” dla szkół podstawowych a organizatorami byli Straż Miejska Miasta Krakowa i Szkoła Podstawowa nr 32 w Krakowie.

Pierwszy krakowski konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych odbył się w roku szkolnym 2003/2004. W związku z lepszą organizacją działań pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz możliwościami pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w 2004 do prac przy konkursie włączyła się Fundacja „Współpracujmy”. Od tego momentu zrealizowano kilka konkursów dzięki dużemu zaangażowaniu Strażników Miejskich, nauczycielek z Gimnazjum nr 12 w Krakowie (p. Marcie Karpiel i p. Halinie Zagańczyk – Glądys) i Gimnazjum nr 17 w Krakowie (p. Jolancie Nawrockiej i p. Sylwii Olejniczak – Szymańskiej). W 2005 roku patronat nad konkursem objął Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

Niestety w 2007 roku Fundacja „Współpracujmy” wycofała się z organizacji konkursu. Bardzo dziękujemy wszystkim za współpracę. Obecnie Straż Miejska Miasta Krakowa realizuje podobne konkursy w nieco zmienionej formie.